5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa — 5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och ”hanteras”.

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.”

Post- och telestyrelsen, PTS, planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön genomförts. Man har heller inte frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning (mikrovågor samt extremt höga mikrovågor sk millimetervågor) var konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av de visade risker som den redan befintliga strålningen medför, måste de storskaliga testerna stoppas.

Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt, utan att människor gett sitt medgivande och  utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker.

Detta är helt oacceptabelt. Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en skrivelse till ansvariga ministrar i regeringen och till PTS.

Vad är 5G?

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. I telekomindustrins språk kallas det för ”markant förbättrad hastighet på surf och täckning”. PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon som förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Vad vet vi om 5G:s effekter för hälsan och miljön?

5G är ett enormt risktagande med folkhälsan:

Det saknas helt en miljö- och hälsokonsekvensutredning där de potentiella hälso- och miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågs- och millimetervågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön utretts på ett objektivt och opartiskt sätt.

Det saknas helt en opartisk och objektiv utredning om hälso- och effekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser. 5G innebär sannolikt en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor i Sverige i alla åldrar. Forskare varnar redan för allvarliga effekter för ögon och hud eftersom dessa organ drabbas särskilt av millimetervågor (extremt höga frekvenser upp till 100 GHz). 95 GHz används i “Active Denial Systems”, för att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen leder till outhärdlig smärta i huden.

”Medborgarna kommer att delta i ett gigantiskt experiment med millimetervågor som de inte har gett sitt medgivande till”, säger den amerikanska experten och professorn Devra Davis som konstaterar att svettkörtlar i huden  reagerar på strålningen som antenner som kan ta emot strålning.

5G strider mot miljölagstiftningen

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning (se referenslista) ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten leder till att ett stort antal människor kommer till skada/utsätts för risk, vilket det finns, (se referenslista) får verksamheten inte beviljas/bedrivas.

Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död.

Strålningens redan kända skadliga miljö- och hälsoeffekter

Mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning är sedan 2011 klassad som ”2B” möjligen cancerframkallande för människa av IARC vid WHO. Sedan dess har beläggen för förhöjd cancerrisk stärkts och ledande forskare på området anser att klassningen kan skärpas till högsta klassen ”cancerogen för människa” grupp 1. I samma grupp finns asbest, tobak och dioxin. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av cancerframkallande högfrekvent strålning.

Redan befintlig strålningsexponering innebär betydande risker för folkhälsan och för enskilda individer. Majoriteten av forskningen visar att boende nära mobilmaster och radio/TV-master löper ökad risk för cancer och psykisk ohälsa (mikrovågssyndromet). Bevisningen är stark för att strålningen orsakar psykisk ohälsa, cancer och sannolikt också ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar (Alzheimers). Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt parallellt med den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik under senare år.

Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50% sedan år 2000, också parallellt med ökad strålning. Sedan år 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt vilket sammanfallit med den ökande användningen av ”smartmobiler”.

År 2015/2016 manade 223 forskare och experter FN, WHO och dess medlemsländer att stärka skyddet mot kända hälsorisker med mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning. Dessa vetenskapsmän, varav flera är svenska, uppmanar i EMFScientists appeal  till minskad exponering eftersom:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

Internationella konventioner förbjuder experiment med människor utan samtycke

Att göra storskaliga 5G-tester i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning vars totala konsekvenser är outredda/undermåligt utredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att:

  1. Inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd.
  2. Inga försök/experiment på människor får startas utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare

Barn, äldre, sjuka och särskilt känsliga

Barn, äldre, sjuka och de som redan i dag lider av svåra symtom av strålningen (lectromagnetic hypersensitivity, EHS eller elöverkänslighet) är särskilt utsatta för mikrovågsstrålningen och de planerade 5G-experimentens konsekvenser. Barn har snabbare cellomvandlingshastighet och är erkänt känsligare för cancerogena faktorer. Även deras nervsystem är särskilt känsligt eftersom det ständigt utvecklas. Äldre har sämre immunförsvar och motståndskraft mot strålningens skadeverkningar.

Det planerade storskaliga 5G-experimentet måste stoppas

Sverige är land med folkstyre i regeringsformen. Att utan politisk debatt och med undanhållande av objektiv och saklig information om kända och potentiella hälsorisker, genomföra storskaliga experiment är inte bara odemokratiskt, utan ett brott mot statsskicket om att all makt utgår från folket, om medbestämmande, om tillgång till saklig och objektiv information.

Om miljöbalkens 2:a kapitel och opartiskhet och objektivitet enligt regeringsformens 1:a kapitel § 9 beaktas, bedömer Strålskyddsstiftelsen att man kommer att tvingas fastställa att en utbyggnad av 5G inte kan genomföras. Detta på grund av de förhöjda hälsofarorna.

Mot bakgrund av tillgänglig bevisning om hälsofaror måste allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning i stället minska i likhet med vad en växande grupp forskare begär. Strålskyddsstiftelsen anser att vi i Sverige, i enlighet med miljöbalken, ska använda oss av bästa möjliga teknik, som inte skadar människors hälsa och miljön, samt också verka för att den utvecklas.                    från: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

Josh Del Sol arbetar för medborgarinitiativet ”Take Back You Power” och i den längre videon intervjuar Del Sol några insatta personer som kommenterar den tekniska utvecklingen och hur media och myndigheter hanterar ämnet 5G.

NewsVoice väljer att lyfta fram Josh Del Sols intro och ett par framföranden av Tom Wheeler som är ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions (FCC). Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom Wheeler säger att:

  • 5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.
  • 5G-utbyggnaden kommer att bli mycket infrastrukturintensiv som innebär en massiv installation av master.
  • 5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
  • Amerikanska företag ska vara först på marknaden. 5G är en nationell prioritet för USA. ”Stay out of the way of technological development”, säger Wheeler.
  • Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
  • De första testerna sker under 2017 och full marknadsintroduktion sker 2020.
  • Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
  • 5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp. Allt kommer att kunna kopplas upp på 5G-nätet, allt från pillerburkar till bevattningssystem, säger Wheeler.

NewsVoice kommentar

Utrullningen av 5G från år 2020 innebära  – om företagen får bestämma – att industrin får fritt speltum att testa, utveckla och tillämpa extremt högfrekvent trådlös teknik utan ansvar för vare sig konsumenternas personliga integritet eller hälsa. Utveckingen ska vara teknik- och företagsstyrd.

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och ”hanteras”.

Ambitionen att skapa en kommersiell marknad för ubiquitous computing (”ubicomp”) eller i klarspråk; en allerstädes närvarande databehandling, är helt linjerad med militära önskemål. Eftersom USA vill leda denna utveckling kan 5G med stor säkerhet kopplas samman med den amerikanska militära doktrinen och handelsavtalen (TTIP mfl), vilka ska ge USA fördelar framför all internationell konkurrens i världen.

I dokumentet “Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020” beskrivs hur avancerade globala operationer även inkluderar en global övervakning för att nå målen bestående av militär och ekonomisk dominans i världen. Här spelar cyberrymden med 5G en stor roll för att lyckas.              från: http://newsvoice.se/2016/08/01/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/  och  https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2016/10/14/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/

Action alert: 5G cellular technology will blanket planetary life with ultra-high microwave frequencies 

(NaturalHealth365) The 5G revolution is rushing toward us and it will bring a whole new era of harm from ultra-high microwave frequency radiation.  And those who raise their voices against the danger to our health and our human rights to safety have been the subject of harassment, intimidation and attempts to silence them.

On July 14, the FCC voted to unleash 5G in the United States, approving sweeping Spectrum Frontiers rules to make spectrum bands above 24 GHz available for 5G.  Even though serious health risks are associated with the proliferation of cell phone technology, the attitude of the FCC seems to be ‘full speed ahead and damn the torpedoes.’

The July 14 vote was preceded, a month earlier, by a June 20th announcement by FCC chairman Tom Wheeler, in which he enthusiastically heralded the coming rollout of 5g applications and networks as a “game-changer” and a “national priority” that will generate “tens of billions of dollars.”

Warning for humanity: The FCC automatically approves the use of untested frequencies

The 5G network will use higher frequency bands than previously thought possible – which are untested frequencies of 24 to 100 GHz or more.  Wheeler said that implementing the new frequencies would necessitate new antennas – intended to aim and amplify the signals – new infrastructure and a massive deployment of towers throughout the United States.

The FCC is moving quickly to adapt 5G technology. Wheeler said that Verizon and ATT will start 5g trials in 2017, with the first commercial deployments scheduled for 2020. Specifically rejecting the notion of 5G being only for urban use, Wheeler noted that all areas, including rural communities, will be saturated.

In other words: No part of the country will be safe from ultra-high frequency signals.

With obvious relish, Wheeler spoke of “turning innovators loose” to develop and adapt 5G and related networks. And, as for those ‘annoying regulators’ – who could presumably stand between us and harm from electromagnetic radiation – Wheeler rejects the idea that these cautious people should be allowed to define our future.

Gestapo tactics are being used to silence criticism of 5G technology

At the July 14th press conference, Bloomberg News reporter Todd Shields had his press credentials confiscated by members of the FCC security force.  His offense?  He was in the act of speaking with safety advocates concerned about radiation, who wanted to show him a tee shirt symbolizing their concerns.

Shields openly confronted Wheeler during the press conference, relating how his credentials had been seized and asking for comment. Wheeler told Shields he could have his credentials back, but went on, unbelievably, to remind him that everyone who came to the press conference had a duty to “behave responsibly.” (in other words, follow orders or get out)

Who is behaving “responsibly” here – the FCC chair who is shamelessly pushing 5G, or the activists who are trying to hold him accountable?  This video (below) says it all – judge for yourself: {Share the news}

Proof of harm

Remember – things that the government once tested and considered “safe” include such toxic horrors as thalilomide, smoking, asbestos, lead paint, and Agent Orange.  Can we really trust these so-called government ‘health’ agencies?

Consider this: A $25m government study by the National Toxicology Program has concluded that wireless radiation causes cancer.  Natural health advocates say that 70 percent of non-industry studies assess wireless radiation as harmful; with industry studies, the effects are reversed – with only 32 percent showing that wireless radiation is harmful.  But, either way, the dangers are clear and being ignored by our government due to corporate interests.

The public is at risk: Corporate giants care more about revenue and ignore the dangers

As the annual financial reports of such corporations as Verizon and T-Mobile reveal, the companies acknowledge they are subject to litigation relating to the alleged health effects of wireless phones and radio frequency transmitters. The companies warn that this could result in significant damages; they also admit that wireless technology and adverse health effects do exist – including the threat of cancer.

Already, Nokia is a defendant in 19 separate lawsuits filed in Washington, D.C. alleging that radio emissions from cell phones caused their brain tumors. The lawsuits allege an industry-wide conspiracy to manipulate the science and testing around emissions guidelines – and the world will be watching as this drama unfolds.

Take action to stop 5G cellular technology

The following pair of websites offer clear and practical ways to stop the spread of 5G technology.

Go to ParentsForSafeTechnology.org and learn how to write, call and email the relevant agencies to inform them that this wireless deployment must be stopped immediately.  The site provides addresses for the FDA’s Center for Devices and Radiological Health, as well as the CDC, the National Institutes of Health, the National Institutes of Environmental Health Sciences, and the National Toxicology Program.

After emailing, make sure to send a copy to your elected officials, and also email a copy to the FCC.

You can also demand a systematic review of 5G by the EPA, and insist that the review be accompanied by the development of proper safety standards.  In addition, you can subscribe for more solutions at TakeBackYourPower.net to receive updates on liability actions.

Former congressional candidate and safety advocate Kevin Mottus warns that schoolchildren are already developing cancer and neurological symptoms as a result of exposure to wireless routers. “We are microwaving our population,” Mottus declares.  It’s time to take action.

jonathan landsmanAbout the author: Jonathan Landsman is the host of NaturalHealth365.com, the NaturalHealth365 Talk Hour – a free, weekly health show – and the NaturalHealth365 INNER CIRCLE, a monthly subscription to the brightest minds in natural health and healing.

Reaching hundreds of thousands of people, worldwide, as a personal health consultant, writer and radio talk show host, Jonathan has been educating the public on the health benefits of an organic, non-GMO diet along with high-quality supplementation and healthy lifestyle habits, including exercise and meditation. från: http://www.naturalhealth365.com/5G-wireless-technology-1958.html